Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Woontastisch zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3    Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van wonenmetlef.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van

2. Overeenkomst
2.1    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Woontastisch. Woontastisch is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Woontastisch dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1    Alle aanbiedingen van Woontastisch zijn vrijblijvend en Woontastisch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2    Alle
door Woontastisch vermelde prijzen zijn vermeld in euro`s  inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.3    Cadeaubonnen zijn niet geldig samen met kortingscodes. Meerdere kortingscodes kunnen nooit tegelijk gebruikt worden.

4. Retourzendingen
4.1    Alle artikelen kunt u binnen 5 werkdagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Woontastisch worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2    U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Woontastisch onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Woontastisch zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3    In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Woontastisch zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Woontastisch neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4    Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
1.   Stuur een e-mail naar info@woontastisch.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
2.  
Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

3.   Adresseer de artikelen

5. Betalingen
5.1    Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2    Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Woontastisch bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Woontastisch haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Woontastisch om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3    Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Woontastisch gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4    Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Woontastisch.

6. Levering
6.1    De door Woontastisch opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2    De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud  
7.1   De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Woontastisch verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1    U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Woontastisch daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Woontastisch de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Woontastisch te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Woontastisch (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Woontastisch niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Woontastisch.
9.2    De administratie van Woontastisch geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Woontastisch in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Woontastisch gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Woontastisch kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien en één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Woontastisch in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Woontastisch vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Woontastisch is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland .   
Veilig betalen en verzending via Post NL

Laatste nieuws

Meer nieuws

Nieuwste producten